วัีนท ี่5 พฤษภาคม 2554 เวลา.10.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนู นาท้องขาว

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด แม่ฮ่องสอนและสำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 ตำบล ในงานมีเกษตรกรมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการแจกกรงดักหนู เพื่อใช้ เป็นอุปกรณ์ป้องกันกำจัดหนูนา และมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันกำจัดหนูนาท้องขาว ที่มีการ ระบาดเป็นจำนวนมากและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในปีการ ผลิตที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก พื้นที่กว่า 5,924 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,153ราย

ในงานได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดหนูพร้อมแจกวัสดุอุปกรณ์อาทิ เช่น กรงดักหนู ยาเบื่อหนู พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในด้านต่าง ๆ โดยมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันกำจัดหนูนาท้องขาวแก่ผู้แทนเกษตรกรจำนวน 4 ตำบล
    • ตำบลปางมะผ้า
    • ตำบลสบป่อง
    • ตำบลนาปู่ป้อม
    • ตำบลถ้ำลอด


ในงานมีกิจกรรมแลกรางวัลจากหางหนู เกมหนูนาพาโชค การจัด นิทรรศการให้ความรู้การป้องกันกำจัดหนูนาท้องขาวของหน่วยงานต่างๆ ทำลายหางหนูที่เกษตรกรนำมาแลกรางวัลนิทรรศการให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดหนูนาท้องขาว

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า
๒๙๐  หมู่  ๑  ต.สบป่อง  อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๕๐
โทร.๐-๕๓๖๑-๗๑๔๗ โทรสาร. ๐-๕๓๖๑-๗๒๓๒
Email: maehongson03@doae.go.th